Basım ve Yayın Teknolojileri Ders İçerikleri

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL

- YDB 1801 YABANCI DİL I

Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb tok be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir.

- TDB 1801 TÜRK DİLİ I

Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil Aileleri Türk Yazı Dilinin tarihi gelişimi, Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi, şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri) , anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi.

- ATB 1801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı, İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar, Osmanlı Devletinin Yıkılışı, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları, XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu, Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu, Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi, Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları, Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler, Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları.

- BYT 1001 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ I

Tarayıcılar üzerinden orijinalleri görüntüleri aktarma işlemi, görüntü işleme programları.

- BYT 1003 YAZI VE TİPOGRAFİ

Yazı ve alfabenin gelişimi, baskı yazılarını tasarımı, dizgi kurallarına uygun tasarım yapmak, tasarımda tipografiyi kullanmak.

- BYT 1005 TEMEL GRAFİK TASARIM

Masaüstü yayıncılık amblem, amblemin önemi ve amblem tasarımında dikkat edilecek hususlar, amblem tasarımı yazı bloklarının ve satır uzunluklarının okunabilirliğe etkisi renk ve yazı karakterlerinin insan psikolojisine etkisi ve ilan tasarımında dikkat edilecek noktalar resim ve yazının ilandaki önemi ve rengin ve grafiksel düzenin ilana katkısı. Kolaj yöntemiyle antetli zarf tasarımı.

- BİP 1801 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Bilgisayara giriş ve donanım, işletim sistemleri ve uygulama yazılımları, Windows işletim sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, internet kullanımı, bilişim teknolojileri.

- BYT 1497 MESLEK STAJI

15 gün iş yerlerinde staj yaparlar.

- BYT 1501 MESLEK ETİĞİ

Ahlak, etik ve meslek etiği konuları kuramsal çerçevede anlatılacaktır.

- BYT 1503 REPRODÜKSÜYON VE RENK BİLGİSİ

Rengin tanımı, rengin önemi, renklerin dalga boyu, tayf olayı, toplamsal ve çıkarıcı renkler, sıcak ve soğuk tonların insanlar üzerindeki etkisi, renk skalaları, ana ve ara renklerin tanımı, baskı mürekkepleri ve tanımı. Baskı türlerine göre renkler, baskı altı malzemelerine göre renkler, tram ve tramın renk ile olan bağlantısı, tram, renk ve baskı arasındaki ilişki, renk karışım çalışmaları, renk yönetim sistemleri, renk yönetimi sistem iş akışlarının takip edilmesi konularından oluşmaktadır.

- BYT 1505 BASKI TEKNİKLERİ

Ders; tifdruk baskı, flekso baskı, tipo baskı, dijital baskı, serigraf baskı, tampon baskı gofre baskı, varak baskı, litografı baskı, ksilografi baskı ve bu baskı tekniklerinin uygulama yöntemlerinden konularından oluşturmaktadır.

- İŞY 1801 İŞLETME YÖNETİMİ

Birinci modül olan “Ekonomik Gösterge Analizi” konulu bölümde mikroekonomik verileri takip etme ve makroekonomik göstergeleri analiz etmek konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “İş Yeri Kurma” konulu bölümde, pazardaki boşlukları tespit etme, yatırım alternatiflerini değerlendirerek en uygun olanını seçme,  yapılabilirlik çalışmalarını yürütme ve işletmenin çevresini tanıma konuları anlatılmaktadır. Üçüncü modül olan “İş Yeri Kuruluş İşlemleri” konulu bölümde talep analizi ve tahmini yapma, işletmenin kuruluş yerini,  hukuksal yapısını ve iş yerinin kapasitesini belirleme ile toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlama, tahmini gelir-gider hesabını yapma konularından bahsedilmektedir. Son modül olan “İş Yerinin Faaliyete Açılması” konulu bölümde ise, iş yeri ve üretim planı yapma, yatırımın kurulum işlemlerini yürütme, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açma konularına yer verilmektedir.

 

- BYT 1507 İŞ GÜVENLİĞİ

İş yeri güvenliğinin tanımı ve önemi, işyerinde kullanılan koruyucu araç ve aparatlar, baskı öncesi,baskı ve baskı sonrası güvenlik önlemleri, depo ve atık malzeme tasnifi ile ilgili güvenlik önlemleri, elektrik tesisatıyla ilgili güvenlik önlemleri, kaza raporları, iş kazası, uygulanan prosedürler.

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI II. YARIYIL

- YDB 1802 YABANCI DİL II.

Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. İle ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için yabancı dil dersini temel alan ve devamı olan konuları (present continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, present perfect, have to/ don’t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) İçermektedir.

- TDB 1802 TÜRK DİLİ II

Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri.

- ATB 1802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAB TARİHİ

Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün Hastalığı Ve Ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi Ve İsmet İnönü Dönemi (1938–1950), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı Ve Adnan Menderes Dönemi (1950–1960), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti (1960–1980), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye.

- BYT 1006 TEMEL FOTOGRAFİ

Amaca uygun fotoğraf makinesini kullanmak, fotoğraf makinelerinde temel ayarlar yapmak, alan derinliği etkisi veren fotoğraflar çekme, fotoğraf makinesinin temizliğini yapmak.

- BYT 1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI I

Standart sayfa ebatları ve metin alanları, özellikleri, resim alanları ve özellikleri, mizanpaj yazılımlarında kontrol araç çubuğu ve görevleri, tolls araç paleti, paragraf araç paleti ve renk araç paletleri ve özellikleri sayfa özellikleri araç paleti ve özellikleri, mizanpaj yazılımlarında çizim araçları ve görevleri, çizgi özellikleri, çizgilerle deforme etme ve birleştirme metodları, metin-resim ilişkisi ve farklı formatlardaki resimleri mizanpaja eklemede dikkat edilecek noktalar, tablolarda satır-sütun özellikleri ve hizalama kullanımı, cilt şekillerine göre kesim özellikleri ve kırım özelliklerinin baskı öncesi ayarlanması, CMYK ve ekstra renklerin baskı öncesinde ayarlanması, dosya kayıt formatları, PDF kayıt formatının yapısı ve özellikleri.

- BYT 1002 GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ II

Görüntü işleme, program araçları, katmanları birleştirme, metin düzenleme ve deforme etme, resimleri ve nesneleri seçmek ve şekillendirmek, görüntü çeşitleri ve özellikleri, görüntü boyutunu değiştirme, renk ayırım sistemleri, resim işleme programında rgb,cmyk renk modları.

 

- BYT 1498 MESLEK STAJI

15 gün iş yerlerinde staj yaparlar.

- RTV 1802 İLETİŞİM

Sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri

- BYT 1506 CİLTLEME TEKNİKLERİ

Tabaka kırım yöntemleri, kırım işleminde kağıt gramajının önemi ve kırım katlama makineleri, rotasyon kırım ünite ayarları ve istifleme, elle harmanlama işlemi, makine ile harmanlama işlemi, iplik dikiş yapmak, tel dikiş yapmak, iç blok hazırlama basamakları, cilt bezi ile kapak hazırlama, ciltlemede dikkat edilecek noktalar.

- BYT 1508 OFSET BASKI SİSTEMLERİ

Ofset baskı sistemi, sistemin özellikleri, sistemde kullanılan malzemeler ve makineleri, baskı üretim aşamaları, ofset baskı sistemleri, baskı problemleri ve çözüm önerileri.

- BİP 1802 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Sunu hazırlama, veri tabanları, bilgisayar ağları, internet, HTML dili ve web sayfası hazırlama, HTML editörü, veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma.

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI III. YARIYIL

- BYT 2005 BİLGİ SAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI II

Grafik yazılımlarında kontrol, araç çubuğu ve görevleri grafik yazılımlarında çizim araçları ve görevleri çizgileri birleştirme ve deforme etme ilan tanımı ve ilanı oluşturan elemanların özellikleri ilan tasarım uygulaması afiş tanımı ve ilanı oluşturan elemanların özellikleri takvim tanımı ve ilanı oluşturan elemanların özellikleri kitap kapak tasarımı ve kapağı oluşturan elemanların özellikleri takvim tasarım uygulaması broşür tasarımı

- BYT 2007 MESLEK HESAPLAMALARI

Maliyet sisteminin seçimi ve önemi, basım işletmelerinde sipariş maliyet sisteminin uygulanabilirliği, ön ve son maliyetin kontrolü, standart maliyet sistemleri, dizgi işlemlerinin sınıflandırılması, afiş, takvim, kitap ve benzeri baskılarda kağıt karton maliyeti, toplam birim maliyetinin hesaplanması, paket maliyet programları.

- BYT 2001 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM I

Masaüstü yayıncılığın tanımı, önemi ve gelişimi, grafik tasarım ilkelerinin anlatılması ve öneminin kavranması, görüntü işleme programlarında dosya oluşturulması, efekt ve düzeltici filtre uygulamalarının yapılması, renkli filtrelerin işlevleri, renk ayrımı ve renk ayrımı çıkışları için gerekli işlemlerin yapılması, renkli prova çıkış işlemlerinin yürütülmesi, renk ayrımının temel ilkeleri, dijital görüntünün oluşturulması, kayıt formatları ve kayıt formatlarının kullanılması, veri transferi uygulamaları, görüntü işleme paket programında yapılacak işlerin belirlenmesi, görüntü işleme paket programı kullanılarak çeşitli (afiş, kitap ve dergi kapağı) tasarımların yapılması, film-kalıp çıkışlarında gerekli ayarların ve kontrollerin yapılması.

- BYT 2003 OFSET BASKI TEKNİKLERİ I

Farklı konfigürasyonlardaki ofset baskı makineleri ile baskı yapmak, renkli baskı tekniğinin mantığını ve süreçleri, çeşitli baskı tekniklerinin temel prensipleri, tüm baskı sistemlerinin çalışma prensiplerini öğrenme, baskı teknikleri arasındaki farklar ve işe uygun baskı tekniğini seçimi, renkli baskı tekniğinin mantığı ve süreçleri, ofset baskı tekniği kalite kriterleri ve kaliteli baskı.

- BYT 2009 KARTON AMBALAJ TASARIM

Kağıt, karton ve mukavva özellikleri, ambalaj türleri ve işlevleri, ambalaj çizim yazılımları, menü ve komutları, ambalaj tasarımının görsel etkisi, ambalaj maketi tasarımı, flekso baskıya uygun hale getirmek, deformasyon ve silindir hesaplamaları.

- BYT 2505 FLESKO BASKI TEKNİKLERİ

Tipo baskı çalışma prensibi, flekso baskı çalışvvjma prensibi, flekso baskı kalıbı ve işe uygun klişe seçimi, flekso filmlerinde olması gereken özellikler ve kalıp pozlandırma süreleri, ctp kalıplarının yapıları türleri, CtP kalıpların pozlandırma süreleri ve belirlenmesi, kalıp yapıştırma bantları ve aniloks merdaneler, baskı hataları ve giderilmesi, sıyırıcı bıçaklar ve periyodik bakımları, kalıp ve kalıp silindiri temizliğinde kullanılan malzemeler.

- BYT 2507 MONTAJ TEKNİKLERİ

Trase ve makas payı, kalıp sarma payı ve forma, trase çiziminde dikkat edilecek noktalar, kırma katlama yöntemleri, uygulamalı trase çizmek, montaj yöntemleri, baskı tekniklerinde kullanılan filmler ve özellikleri, baskı çeşitlerine göre montajda dikkat edilmesi gerekenler.

- 2811 WEB SAYFASI TASARIMI

Web tasarımının tanıtımı ve HTML Yapılandırılması, web tasarımında kullanılacak bileşenlerin incelenmesi, HTML etiketlerinin kullanılması. Adobe Dreamweaver programının kullanımı, temel CSS bilgisi, CSS ile tasarım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, Adobe Photoshop programında tasarım işlemleri, tasarımların kullanılması. Macromedia Flash Programı ile temel animasyon işlemleri, hazırlanan animasyonların kullanılması. Hosting, domain ve site yayınlama işlemleri. Arama motorlarına kayıt ve optimizasyon işlemleri.

- BİP 2815 GRAFİK VE ANİMASYON

Grafik tasarımında temel ilkeler, animasyon tasarımında temel ilkeler, temel grafik bilgileri, banner tasarımı,  Adobe Flash Programı, Photoshop Programı.

- PZR 2817 MARKA YÖNETİMİ

Pazarlamanın temelleri, pazarlamanın tarihsel gelişimi, değer kavramı ve değer alışverişi, güncel pazarlamada ürünler, marka ve marka yönetimi, pazar analizi, Bölümlendirme hedefleme ve konumlandırma, pazarlama karması: ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma stratejileri, iletişim perspektifi, marka konumlandırma ve marka değeri, markaların rolü, markalaşma kavramları: marka farkındalığı (bilinirlik ve hatırlanabilirlik), marka kimliği, marka imajı, marka kişiliği, marka yargıları, marka sadakati, markalaşma stratejilerinin ve uygulamalarının tasarımı, marka değerinin yönetimi ve değerlendirilmesi, markalaşmada yeni kavramlar.

- RTV 2805 YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Dijital medya ve teknolojilerinin temel kavramları, internet trendleri ve dünyada ve Türkiye'de mobil medya kullanımı, internetin gazeteciliğe etkileri, gençlik ve dijital medya, dijital medyada etik standartlar.

- BYT 2517 SUNUM TEKNİKLERİ

Sunuşun önemi, sunuların planlanması, sunuşu etkili kılmak için yapılması gereken ön çalışmalar, sunuş sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar, görsel malzemelerin kullanılması, tepe göz ve data show kullanımı.

 

 

 

BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI IV. YARIYIL

- BYT 2002 BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIM II

Dersin içeriğini; güncel çizim paket programlarının etkin kullanılması, bütün masaüstü yayıncılık programlar arasında veri transfer yöntemlerinin öğretilmesi, vektörel paket programlar kullanarak gerekli çalışmaların (billboard, afiş, katalog, el ilanı, matbu evraklar) yapılması, yapılan işlerin montajlarının yapılması, baskı sistemlerine uygun olarak aydınger ve film çıkış ayarlarının yapılması. İşi, film çıkışa gönderirken dikkat edilecek noktaların kontrol edilmesi gibi konular oluşturmaktadır.

- BYT  2004 OFSET BASKI TEKNİKLERİ II

Kalıbı kazan üzerine yerleştirme, kalıp altı besleme şekilleri ve kalıp yüzeyinin temizleme işlemleri, ofset baskı sisteminin işleyişi, ofset baskı mürekkeplerinin yapısı ve özellikleri, baskı ayarları vernik ve yaldız baskısı, lak baskısı ve çeşitleri, numaratör baskısı ve kullanım alanları.

- BYT 2006 BASIM İŞLETMECİLİĞİ

Basım işletmeciliğinin yapısını çözümlemek, yayımcılık sürecini uygulamak.

- İŞY 2818 İŞLETME ORGANİZASYONU VE MALİYET MUHASEBESİ

İşletmenin tanımı ve işletmelerin sınıflandırılası, ekonomide temel kavramlar, organizasyon ve organizasyon çeşitleri, pazarlama ve satış organizasyonu, reklam ve tanıtım organizasyonu, matbaa işletmesi kuruluşunda göz önüne alınacak etkenler, basın ve basım işletmelerinin sınıflandırılması, basım işletmelerinde üretim süreci sipariş üretiminin programlanması ve kontrolü matbaa işletmelerinin bölümleri, yönetimi ve yönetim organlarının sorumlulukları, maliyet giderlerinin önemi ve gider çeşitleri, matbaalarda kullanılan iş takip formları, teklif mektubu ve sözleşme hazırlama, matbaa işletmelerinde sağlığa zarar veren etkenler ve zararlarından korunma yöntemleri.

- BYT 2010 KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

Ambalaj tasarımı yapmak, ambalaj maketi yapmak, ambalaj tasarımını baskıya hazırlamak.

- BYT 2008 DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ

Dijital baskı türleri, dijital baskı ve konvensiyonel baskının birleştirilmesi, talebe dayalı baskı, değişken veri esaslı baskı. Geniş ebatlı baskı.

- BYT2506 PROJE HAZIRLAMA

Proje konusu belirlemek, bilimsel araştırma ve proje ilişkisi, proje konusunu belirlemede araştırma yapmanın önemi, kaynak taraması yapma, proje önerisi oluşturma, proje konusunun belirlenmesi, bilgi toplamak, proje kaynakları, birincil kaynaklar - gözlem - anket - mülakat - yayınlanmamış belgeler, ikincil kaynaklar - web taraması - ulusal ve uluslar arası bilimsel kaynak taraması, alan araştırması, araştırma problemi - proje ile ilgili mevcut durum tanımlama - sebep-sonuç ilişkilerini ortaya koyma - değişkenler arasındaki ilişkileri ölçme - diğer çalışmalarla karşılaştırma - standartlara uygunluğunu kontrol etme, proje hipotezi, proje ile ilgili varsayımlar ııı- projeyi planlamak, proje çalışma yöntemleri - uygulamalı çalışmalar - uygulaması olmayan çalışmalar, evren ve örneklem.

- BYT 2508 SERİGRAFİ BASKI

Serigrafi baskı, uygulama alanları ve malzemeler, çerçeve çeşitleri ve çerçeve gerilme yöntemleri, kalıp hazırlama yöntemleri, serigrafi baskı mürekkep ve özellikleri, rakle türleri ve seçimi, farklı yüzeylere baskı yapma teknikleri, üç boyutlu yüzeylere serigrafi baskı yapma teknikleri.

- BYT 2502 ETİKET BASKI TEKNİKLERİ

Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapmak, sistem/ürüne ilişkin hesaplama/ yazılım yapmak grup ve bireysel olarak sistem/ürünü gerçekleştirmek.

- BYT 2504 MESLEKİ İNGİLİZCE

Kendini tanıtma, telefon görüşmesi yapma, iş yaşamına ilişkin terimler, sorunlarla baş edebilme, karar verme, uluslararası ticari işletmeler ile yazışma.

- BİP 2816 GRAFİK ANİMASYON II

Animasyonların çalışma mantığının kavranması ve tasarım temellerinin öğretilmesi, Adobe Flash programı yardımıyla animasyon hazırlama, Actionscript Kodları yardımıyla etkileşimli animasyonlar hazırlanması, Adobe Flash kullanarak web tasarımı.

- BYT 2516 MESLEKİ GELİŞİM

İletişim, diksiyon, kişisel gelişim, girişimcilik, çevre koruma, meslek etiği, iş organizasyonu, iş güvenliği ve işçi sağlığı.

 BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI HAFTALIK DERS TABLOSU     

 BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI I. YARIYIL

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

AKTS

YDB1801

İNGİLİZCE

Z

2

0

2

2

TDB1801

TÜRK DİLİ I

Z

2

0

2

2

ATB1801

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I

Z

2

0

2

2

BYT1001

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ I

Z

3

0

3

4

BYT1003

YAZI VE TİPOGRAFİ

Z

2

0

2

3

BYT1005

TEMEL GRAFİK TASARIM

Z

3

0

3

4

BİP1803

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Z

3

0

3

3

BYT1497

MESLEK STAJI

Z

 

 

 

4

BYT1501

MESLEK ETİĞİ

S

2

0

2

3

BYT1503

REPROFÜKSİYON VE RENK BİLGİSİ

S

3

0

3

3

BYT1505

BASKI TEKNİKLERİ

S

3

0

3

3

BİP1809

BİLGİSAYAR DONANIMI

S

2

0

2

3

İŞY1821

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

İŞY1801

İŞLETME YÖNETİMİ I

S

3

0

3

3

BYT1507

İŞ GÜVENLİĞİ

S

2

0

2

3

RTV1803

HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA

S

2

0

2

3

BYT1509

TÜRK SANAT TARİHİ

 

2

0

2

3

BYT1511

GRAFİK DESEN

 

3

0

3

3


 BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI  II. YARIYIL

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

AKTS

YDB1802

İNGİLİZCE II

Z/S

2

0

2

2

TDB1802

TÜRK DİLİ  II

Z

2

0

2

2

ATB1802

ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II

Z

2

0

2

2

BYT1006

TEMEL FOTOGRAFİ

Z

2

1

3

5

BYT1004

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-1

Z

3

0

3

5

BYT1002

GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-2

Z

3

0

3

4

BYT1498

MESLEK STAJI (15 GÜN)

Z

 

 

 

4

İŞY1822

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR

Z

2

0

2

3

RTV1802

İLETİŞİM

Z

2

0

2

3

BYT1504

MESLEK KİMYASI

S

2

0

2

3

BYT1506

CİLTLEME TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

BYT1508

OFSET BASKI SİSTEMLERİ

S

4

0

4

3

BYT1502

REPRO. VE GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ

S

4

0

4

3

İŞY1802

İŞLETME YÖNETİMİ -2

S

3

0

3

3

SGP1804

ÇEVRE KORUMA

S

2

0

2

3

BİP1802

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II

S

2

0

2

3

BYT1510

GRAFİK SANAT TARİHİ

S

2

0

2

3

 

 BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI III. YARIYIL

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

AKTS

BYT2005

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-2

Z

3

0

3

5

BYT2007

MESLEK HESAPLAMALARI

Z

2

0

2

4

BYT2001

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TAS-1

Z

3

0

3

4

BYT2003

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1

Z

2

2

3

4

BYT2009

KARTON AMBALAJ TASARIMI

Z

2

0

2

4

BYT2505

FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

BYT2507

MONTAJ TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

BYT2509

FOTOGRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

BYT2501

ETİKET BASKI TEKNİKLERİ -1

S

2

0

2

3

BYT2801

İLK YARDIM

S

2

0

2

3

BYT2503

MESLEKİ YABANCI DİL -1

S

2

0

2

3

BYT2511

TİFDRUK BASKI TEKNİKLERİ    

S

2

2

3

3

BYT2811

WEB SAYFASI TASARIMI

S

3

0

3

3

BYT2815

GRAFİK VE ANİMASYON -1

S

3

0

3

3

BYT2817

MARKA YÖNETİMİ

S

2

0

2

3

BYT2513

FOTOGRAFTA KOMPOZİSYON

S

3

0

3

3

BYT2805

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

S

3

0

3

3

BYT2515

YAYIN GRAFİĞİ

S

4

0

2

3

BYT2517

SUNUM TEKNİKLERİ

S

2

0

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI IV. YARIYIL

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

TÜRÜ

T

U

L

AKTS

BYT2002

BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-2

Z

3

0

3

4

BYT2004

OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2

Z

2

1

3

4

BYT2006

BASIM İŞLETMECİLİĞİ

Z

2

0

2

3

İŞY2818

İŞLETME ORG. VE MALİYET MUHASEBESİ

Z

2

0

2

3

BYT2010

KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ

Z

2

0

2

3

BYT2008

DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ

Z

3

0

3

4

BYT2506

PROJE HAZIRLAMA

S

3

0

3

3

BYT2508

SERİGRAFİ BASKI

S

2

0

2

3

BYT2510

ENDÜSTRİYEL CİLTLEME

S

2

0

2

3

BYT2512

TAMPON BASKI

S

2

0

2

3

BYT2502

ETİKET BASKI TEKNİKLERİ -2

S

2

0

2

3

BYT2504

MESLEKİ YABANCI DİL -2

S

2

0

2

3

BYT2518

OPTİK FİZİK

S

2

0

2

3

BİP2816

GRAFİK ANİMASYON -2

S

3

0

3

3

BYT2514

FOTOGRAF BASKI TEKNİKERİ

S

3

0

3

3

BYT2516

MESLEKİ GELİŞMELER

S

2

0

2

3

 

Not:Ders Kredileri : 1 Saat uygulama 1 kredi, 2 saat uygulama 1 kredi,3-4 saat uygulama 2 kredi olarak hesaplanmıştır.

                  Yarıyıllar

 

Seçimlik Dersler       TOPLAM                       

 

I.

Yarıyıl

 

10

AKTS                    30             

 

II.

Yarıyıl

 

8

AKTS                    30           

 

III.

Yarıyıl

 

14

AKTS                    30         

 

IV:

Yarıyıl

 

10

AKTS                    30           

 

Minimum Mezuniyet Kredisi : 120 AKTS'dir.

 

 

 BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI HAFTALIK DERS LİSTESİ

İNGİLİZCE
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ I
YAZI VE TİPOGRAFİ
TEMEL GRAFİK TASARIM
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
MESLEK STAJI
MESLEK ETİĞİ
REPROFÜKSİYON VE RENK BİLGİSİ
BASKI TEKNİKLERİ
BİLGİSAYAR DONANIMI
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
İŞLETME YÖNETİMİ I
İŞ GÜVENLİĞİ
HIZLI OKUMA VE GÜZEL KONUŞMA
TÜRK SANAT TARİHİ
GRAFİK DESEN
İNGİLİZCE II
TÜRK DİLİ  II
ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TAR. II
TEMEL FOTOGRAFİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-1
GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ-2
MESLEK STAJI (15 GÜN)
KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR
İLETİŞİM
MESLEK KİMYASI
CİLTLEME TEKNİKLERİ
OFSET BASKI SİSTEMLERİ
REPRO. VE GÖRÜNTÜ OLUŞTURMA TEKNİKLERİ
İŞLETME YÖNETİMİ -2
ÇEVRE KORUMA
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ II
GRAFİK SANAT TARİHİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SAYFA TASARIMI-2
MESLEK HESAPLAMALARI
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TAS-1
OFSET BASKI TEKNİKLERİ-1
KARTON AMBALAJ TASARIMI
FLEKSO BASKI TEKNİKLERİ
MONTAJ TEKNİKLERİ
FOTOGRAF ÇEKİM TEKNİKLERİ
ETİKET BASKI TEKNİKLERİ -1
İLK YARDIM
MESLEKİ YABANCI DİL -1
TİFDRUK BASKI TEKNİKLERİ    
WEB SAYFASI TASARIMI
GRAFİK VE ANİMASYON -1
MARKA YÖNETİMİ
FOTOGRAFTA KOMPOZİSYON
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
YAYIN GRAFİĞİ
SUNUM TEKNİKLERİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ GRAFİK TASARIMI-2
OFSET BASKI TEKNİKLERİ-2
BASIM İŞLETMECİLİĞİ
İŞLETME ORG. VE MALİYET MUHASEBESİ
KARTON AMBALAJ ÜRETİMİ
DİJİTAL BASKI SİSTEMLERİ
PROJE HAZIRLAMA
SERİGRAFİ BASKI
ENDÜSTRİYEL CİLTLEME
TAMPON BASKI
ETİKET BASKI TEKNİKLERİ -2
MESLEKİ YABANCI DİL -2
OPTİK FİZİK
GRAFİK ANİMASYON -2
FOTOGRAF BASKI TEKNİKERİ
MESLEKİ GELİŞMELER

 

 

 

 

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Basım ve Yayın Teknolojileri Programı Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı

Mynet Muğla Haberleri
Personel
Akademik Takvim

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvim için tıklayınız. 

Fotoğraf Albümü
Yukarı Çık